Trouble bipolaire- romain en serie 21 – Aurel Conțu

a douăzeci și una zi

 

Rezumat

 

Virgil Morel, personajul principal, se internează într-o clinică psihiatrică la indicațiile medicului său curant, Julien, prieten cu doamna Adelaide, directoarea clinicii, cu care acesta are o relație de dragoste tensionată. Dorind să scape de ea, el o omoară, punând totul în spatele lui Virgil. Urmează o investigație psihologică complicată, condusă de comisarul Marquette.

 

 

 

Nava comercială se numea „Steaua Albastră”, iar căpitanul, Papadopulos, de origine greacă, era implicat în comerțul ilegal de țigări și droguri. Toată ziua se plimbase pe puntea navei, blestemând și umilind echipajul. Stătea departe de cei doi pasageri, care îl priveau cu dispreț. El le prezentase un traseu destul de vag, traversând Atlanticul, înconjurând Spania, pătrunzând în Marea Mediterană, ocolind Sicilia, traversând Bosforul și sfârșind în Marea Neagră, fără prea multe detalii. Dar nu mai conta. Pentru ei, era important să se urce rapid pe navă și să dispară.

Echipajul era format din 10 marinari africani, câte 5 pentru fiecare schimb și un ajutor de căpitan, un japonez foarte prietenos, pe nume Seiko. Toți vorbeau franceză prost, dar se înțelegeau bine, de cele mai multe ori folosindu-și mâinile sau mimica facială, după caz. Se aflau într-o stare avansată de ebrietate și se îndreptau spre sud, după acul busolei. Julien încercase constant să vorbească cu Seiko, dar fără succes. Doar a doua zi reușise să lege un dialog.
– Căpitanul meu interzice să vorbească cu tine!
– Acum e beat, stai calm! Spune-mi când ajungem la Marea Neagră?
– Greu de spus! Avem motorină doar până la Mediterană! De acolo, Dumnezeu cu milă!
– Dar sunt foarte multe porturi în Mediterana?
– Îi este teamă să nu se „ude” din cauza drogurilor! Dacă am ajunge în Sicilia luna aceasta, ar fi un miracol! Poate găsim niște motorină pe drum!
– Ce a făcut cu banii?
– A cumpărat droguri. E un nenorocit!

julien se schimbă la față și îi șoptește la ureche.
– Avem bani, dacă apare ceva, cumpără motorină!
– Bine, domnule! Vă voi anunța dacă apare ceva!

– I-am plătit drumul, îl plătim și motorina? spuse Virgil, îngrijorat. Uită-te la acel japonez mizerabil! Ochii lui oblici strălucesc ca două felinare!
– Lasă-l în pace, l-am făcut acum prietenul nostru! Nu contează cât dăm?
Nava de transbordare a animalelor se mișca ca un mort, descurajant. Soarele era groaznic. În cabine nu puteai respira. Doar căpitanul se simțea bine în apele sale tulburi. În apropierea coastei spaniole, aceștia fuseseră atacați violent de pirații africani. Deoarece nu găsiseră nimic, au fost de acord să le ofere trei tone de motorină, furate de pe o altă navă, pentru un butoi de rom. Căpitanul avea la bord cantități mari de băutură, foarte bine ascunse de ochii lumii. Prin urmare, problema era rezolvată. Trebuiau să se înarmeze cu răbdare. Televiziunea engleză  difuza imagini cu fotografiile lor, care nu mai semănau cu imaginile lor, își lăsaseră barba și părul lung. Polițiștii naționali din aceste trei țări vizau acum Scoția și Anglia. Cercetările poliției erau în impas. Nu existau indicii, urme, martori, nimic. Marquette nu știa unde ar putea fi. Căutase în locuri izolate, pensiuni și hoteluri. Nu se gândise că se aflau pe o navă și că intenționau să se ascundă la capătul lumii.
– Va fi o problemă cu limba! spuse Virgil. Românii obișnuiți nu vorbesc limbi străine!
– Vorbesc mai mult decât crezi! Am mai fost acolo.
– Poate la București, nu la țară!
– Mai bine! Nu mai trebuie să dăm explicații! Numai banii contează acolo!
– Ești sigur?
– Altfel aș fi ales un alt loc! Așteaptă să ajungem în țara lui Dracula!
– A existat un astfel de personaj?
– Fără doar și poate! În această țară se întâmplă tot felul de lucruri: răpiri, crime oribile, incendii, trafic de vieți, tot ce vrei și nu vrei!
– Interesant, asta căutăm, de fapt!

După câteva plimbări pe punte, Julien descoperise într-o zi o altă latură întunecată a navei: de sub punte, undeva lângă cabana căpitanului, auzea zgomotele și strigătele unor femei. Seiko și restul echipajului nu știau nimic. Nici măcar căpitanul nu părea să știe.
– Tu trafici femei, căpitane!  i-a spus direct Julien. Măcar dă-le apă și mâncare!
– Nu am bani pentru apă și mâncare! Cât câștig din ele, prea mult!
– Îți dau împreună cu prietenul meu, Virgil, bani pentru aceste femei, ticălosule!
– Sunt zece. Câte dintre ele vrei?
– Să te ia naiba! Încerc doar să ajut! Mâine vreau să le văd și eu!
– Bine, dar acest lucru te costă încă câțiva euro! Nimic nu este degeaba aici, omule!

vingt et un jours

 

Résumé

 

Virgil Morel, le personnage principal, se rend dans une clinique psychiatrique selon les instructions de son médecin, Julien, un ami de Mme Adélaïde, la directrice de la clinique, avec laquelle  il entretient une relation amoureus tendue. Voulant se débarrasser d’elle, il la tue, mettant tout en place derrière du Virgil. Suit une enquête psychologique compliquée, dirigée par la commissaire Marquette.

 

 

Le navire marchand s’appelait “Blue Star” et le capitaine, Papadopulos, d’origine grecque, était impliqué dans le commerce illégal de cigarettes et de drogues. Toute la journée, il avait marché sur le pont du navire, jurant et humiliant l’équipage. Il s’éloigna des deux passagers qui le regardaient avec mépris. Il leur avait présenté un itinéraire assez vague, traversant l’Atlantique, entourant l’Espagne, pénétrant dans la Méditerranée, contournant la Sicile, traversant le Bosphore et se terminant en mer Noire, sans trop de détails. Mais cela n’avait plus d’importance. Pour eux, il était important de monter à bord rapidement et de disparaître. L’équipage était composé de 10 marins africains, 5  par chaque  l’échange, et un aideur du capitaine, , un japonais très sympathique, nommé Seiko. Ils parlaient tous un français stupide, mais ils se comprenaient  bien, la plupart du temps à l’aide  de leurs mains ou de leurs mimétisme du visage, selon le cas. Ils étaient en un état avancé d’ébriété en et ils tenaient  direction vers le sud, après l’aiguille de la boussole. Julien il avait essayé constamment de parler avec  Seiko, mais sans succès.  Seulement le lendemain , avait réussi lier un dialogue.

– Mon capitaine interdit de te parler!

– Maintenant il est ivre, restez calme! Dites-moi quand nous arrivons en mer Noire?

– Difficile à dire! Nous n’avons que de diesel   jusqu’à Méditerranée! De là, Dieu avec miséricorde!

– Mais il y a beaucoup de ports en Méditerranée?

– Il a peur de „mouiller” à cause des drogues! Si nous arrivons en Sicile ce mois-ci, serait un miracle! Peut-être que nous  trouvons quelque du diesel sur le chemin!

– Qu’a-t-il fait avec l’argent?

–  Il a acheté de la drogue. C’est un salaud!

Julien  change de visage et   le murmure  à son oreille.

– Nous avons de l’argent, si quelque chose apparaître, achetez du diesel!

–  D’accord, monsieur! Je te le ferai savoir si quelque chose apparaître!

– Je lui ai payé la route, on lui paye et du diesel? dit Virgile, inquiet. Regarde  à ce japonais misérable! Ses yeux obliques brillent comme deux lanternes!

– Laissez-le tranquille, je l’ai fait maintenat notre ami! N’importe pas  combien nous donnons?

Navire de transbordement d’animaux se déplaçait comme un mort, décourager. Le soleil était affreux. Dans les cabines tu ne pouvais pas respirer. Seul le capitaine se bien sentait dans ses eaux troublés. Près des côtes espagnoles, ils avaient été attaqués  violemment par  les pirates africains.  Parce que qu’ ils n’avaient rien trouvé, ils ont accepté de leur donner  trei tonnee de motorină, volées  à une l’autre navire, pour un baril de rhum. Le capitaine avait à bord de grandes quantités de boisson, très bien cachées aux yeux du monde. Le problème a donc été résolu. Ils ont dû s’armer avec patiemment.  Télévision anglaise diffusait des images avec leur photos, qui ne ressemblaient plus avec leur images, ils avaient laissé leur barbe et leurs cheveux longs.  Des policières nationales des ces trois pays visaient maintenant  à Ecosse et  Angleterre.  Les enquêtes policières étaient dans  un grande impasse. Il n’y avait aucun indices, trace, témoin, rien. Marquette ne savait pas où elle pourrait être. Il  avait recherché dans des endroits isolés, des maisons d’hôtes et des hôtels. Il n’avait pas pensé qu’ils étaient sur un navire et que’ils avait l’intention de se cacher au bout du monde.

– Ce sera un problème avec la langue! dit Virgile. Les Roumains ordinaires ne parlent pas de langues étrangères!

– Ils parlent plus que vous ne le pensez! J’y suis déjà allé.

– Peut-être à Bucarest, pas dans le pays!

–  Plus bien ! Nous n’avons plus à donner d’explications!  Là seulement l’argent compte là!

– Tu es sûr?

– Sinon j’aurais choisi  autre endroit! Attende nous arriveons au pays du Dracula!

– Y avait-il un tel personnage?

– Sans juste et peut-être! ll se passe toutes sortes de choses dans ce pays: enlèvements, crimes horribles, les incendies, trafic de vies, tout ce que tu, veux et ne veux pas!

– Fait intéressant, c’est ce que nous recherchons, en fait!

Après plusieurs balades sur le pont, Julien avait découvert un autre côté sombre du navire un jour: depuis le dessous du pont, quelque part près de la cabine du capitaine, il entendait les bruits et les cris quelques femmes. Seiko et le reste de l’équipage ne savaient rien. Même le capitaine ne semblait pas au courant.

– Vous trafiquez des femmes, capitaine!  lui a dit directement Julien. Donnez-leur au moins de l’eau et de la nourriture!

– Je n’ai pas d’argent pour l’eau et la nourriture!  Combien que je gagne sur eux, trop beaucoup!

–  je te donner ensamble avec mon ami, Virgile, de l’argent pour ces femmes, salaud!

– Il y en a dix. Combien  d’entre eux voulez-vous?

– Va te faire foutre, aucun! J’essaye juste aider! Demain je veux les voir aussi!

– D’accord, mais cette chose vous coûte encore quelques euros  ! Rien n’est pour rien ici, mec!

 

0 0 votes
NOTER LE TEXTE

Nombre de Vues:

20 vues
Contu Aurel

Contu Aurel (212)

Je suis un écrivain et poète, je vis en Roumanie, la ville de Piatra Neamt, écrire sur divers sites littéraires roumains et anglais, j'ai publié deux volumes de poésie, j'ai plusieurs volumes de prose et de poésie, qui j'espère publier bientôt et j'aime la vie.

S'abonner
Me notifier pour :
guest
0 Commentaires
Commentaires en ligne
Voir tous les commentaires